Veelgestelde vragen?

Waarom Child Alert in België?
Wat zijn de criteria voor de lancering van een Child Alert?
Waarom verschijnen bepaalde Child Alerts op de dynamische verkeerssignalisatie?
Kan een Child Alert worden gelanceerd voor een kind dat in het buitenland verdween?
Hoe snel wordt een CA gelanceerd, en hoe lang duurt het ?
Hoe weet ik of een kind waarvoor een Child Alert werd gelanceerd is teruggevonden?
Hoe lang duurt een Child Alert?
Hoe vaak wordt een Child Alert gelanceerd?
Wie beslist een Child Alert te lanceren?
Wat is het verschil tussen Child Alerts en andere opsporingsberichten?
Kan ik zelf een verdwijning melden?
Mag ik het Child Alert-logo gebruiken?
Child alert is niet het enige onderzoeksmiddel
Wanneer wordt een Child Alert gelanceerd?
Wat moet ik doen wanneer ik een vermist kind opmerk, of wanneer ik meer weet over de verdwijning?
Doelstellingen van Child Alert 
Waarom Child Alert in België?

België heeft een goede en internationaal gewaardeerde reputatie op het gebied van het oproepen tot getuigenissen voor vermiste kinderen (via de pers, via opsporingsaffiches, of via opsporingsberichten op televisie).

In sommige gevallen is het echter wenselijk snel een massaal aantal burgers in te lichten, teneinde de levenskansen van het vermiste kind veilig te stellen. Om dit te kunnen waarmaken werd Child Alert gerealiseerd.
Wat zijn de criteria voor de lancering van een Child Alert?

Verschillende criteria moeten samen aanwezig zijn:

•Het moet gaan om de verdwijning van een minderjarige (de persoon is jonger dan 18 jaar).

•De verdwijning wordt als zeer onrustwekkend ingeschat.

•Er zijn elementen aanwezig die stellig doen vermoeden dat het kind in onmiddellijk levensgevaar is. Dit vermoeden kan op verschillende gronden gestoeld zijn (medische redenen, weersomstandigheden, eventuele criminele omstandigheden, profiel van het kind…).

•Er zijn aanwijzingen dat het kind zich op Belgisch grondgebied bevind.

•Er zijn voldoende inlichtingen omtrent de identiteit van het kind.

•De magistraat is van oordeel dat een eventuele getuige over informatie kan beschikken die tot een ontknoping kan leiden.

•De magistraat is van oordeel dat het lanceren van een Child Alert geen bijkomend risico voor het kind vormt. Bijvoorbeeld: in geval van een ontvoering is het niet denkbeeldig dat een ontvoerder, geconfronteerd met Child Alert, in paniek raakt en zich van het kind wil ontdoen.
Waarom verschijnen bepaalde Child Alerts op de dynamische verkeerssignalisatie?

Soms is er een voertuig betrokken bij een verdwijning. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een autodiefstal waarbij er zich een kind in de wagen bevindt, of om een ontvoering. Het is dan natuurlijk nuttig om andere automobilisten te vragen om naar het voertuig uit te kijken. Het enige wat je in dat geval als chauffeur mag doen is telefoneren naar Child Focus (116000) of naar de politie (0800 30 300).

Wanneer er geen voertuig gelinkt kan worden aan de verdwijning, behoort de inzet van de wegensignalisatie niet tot de prioriteiten.
Kan een Child Alert worden gelanceerd voor een kind dat in het buitenland verdween?

Jazeker. De bevoegde buitenlandse autoriteiten kunnen steeds op België een beroep doen indien er een aanwijzing is dat een vermist kind in levensgevaar zich op Belgisch grondgebied zou kunnen bevinden.

Deze aanvraag verloopt steeds via het Belgische federaal parket. De Federale procureur beslist.
Hoe snel wordt een Child Alert gelanceerd, en hoe lang duurt het?

Een Child Alert wordt zo snel mogelijk gelanceerd, maar steeds na een weloverwogen beslissing en na het verzamelen van de nodige informatie ( recente en kwalitatieve foto, beschrijving van het vermiste kind etc.).

Een Child Alert wordt in principe voor een periode van 6 uur ingesteld. Deze periode is maximaal 3 keer verlengbaar. Dit wil zeggen dat een Child Alert maximaal 24 uur kan duren.

Op het einde van het Child Alert wordt steeds een bericht ‘einde Child Alert’ gestuurd.
Hoe weet ik of een kind waarvoor een Child Alert werd gelanceerd is teruggevonden?

In de meeste gevallen zal de magistraat die verantwoordelijk is voor het uitsturen van een Child Alert, het grote publiek zo snel mogelijk inlichten van het verloop van de zoektocht.

Soms wordt, in het belang van het onderzoek, of in het belang van het kind, bepaalde informatie niet, of niet onmiddellijk, verspreid. Wij vragen pers en het grote publiek dit te respecteren.
Hoelang duurt een Child Alert?

Een Child Alert wordt verspreid gedurende 6 uur. Deze periode kan tot driemaal toe verlengd worden, voor een maximale duur van 24 uur.

De magistraat kan echter op elk moment beslissen het Child Alert te beëindigen. Hij is niet verplicht deze beslissing, die steeds wordt genomen in het belang van het onderzoek, toe te lichten.

Bij het einde van het Child Alert wordt een e-mail verstuurd. De magistraat kan (maar is niet verplicht) een inlichting toevoegen (bijv. het kind is gelokaliseerd).
Hoe vaak wordt een Child Alert gelanceerd?

Ervaring in andere landen toont aan dat in een land met de omvang van België 1 tot 2 Child Alerts per jaar mogelijk zijn. Dit valt echter nooit met zekerheid te voorspellen.
Wie beslist een Child Alert te lanceren?

Een Child Alert verspreiding gebeurt altijd op vraag van de magistraat belast met het verdwijningsdossier.

Dit is procureur of de onderzoeksrechter. Voor een Child Alert op vraag van een buitenlandse autoriteit is de federale procureur bevoegd.

De magistraat zal voor zijn beslissing steeds overleggen met de politie.
Wat is het verschil tussen Child Alerts en andere opsporingsberichten?

Een Child Alert wordt enkel gelanceerd indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat er onmiddellijk levensgevaar is voor het vermiste kind, én indien een inlichting vanwege een eventuele getuige voor een doorbraak zou kunnen zorgen.

Onmiddellijk levensgevaar is er gelukkig slechts in een minderheid van de gevallen. Voor het oplossen van verdwijningszaken die geen onmiddelijk levensgevaar laten vermoeden worden andere methoden gebruikt.

Dit kunnen politietechnieken zijn (buurtonderzoek, GSM-lokalisatie…), specifieke zoekmethoden (inzet speurhonden, verspreiding van informatie bij vertrouwenspersonen…) en bekendmakingscampagnes zoals de gekende opsporingsberichten op TV of de affichage-campagnes van Child Focus.

Kan ik zelf een verdwijning melden?

Via het gratis noodnummer 116000 bereik je Child Focus. Elke verdwijning moet ook onmiddellijk bij de politie worden aangegeven.

Best doe je dit bij het plaatselijk politiebureau. Noodsituaties kunnen gemeld worden op het noodnummer 101 van de politie.
Mag ik het Child Alert-logo gebruiken?

Het Child Alert-logo en het logo van Child Focus mag enkel gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van Child Focus. Uitzondering hierop is de opsporingsaffichage (Child Alert-berichten voor de duur van het Child Alert).
Child Alert is niet het enige onderzoeksmiddel

De realisatie van het Child Alert systeem is eerst en vooral een voortzetting van de reeds bestaande acties om de vermiste minderjarigen terug te vinden. Het vervangt de bestaande onderzoeksmiddelen niet maar beantwoordt het uiterst dringend karakter van verdwijningen waarbij er rederlijkerwijze gesteld mag worden dat er een onmiddellijk levensgevaar dreigt voor de vermiste minderjarige.

Het is dus niet omdat er geen Child Alert wordt gelanceerd dat niets wordt ondernomen om het vermiste kind terug te vinden. Er wordt een beroep gedaan op andere opsporingsmiddelen die hun nut reeds hebben bewezen. Het Child Alert-systeem vormt dus een aanvulling op de opsporingsmiddelen van vermiste personen (bv. afficheringscampagnes /vignettering; oproep tot getuigenissen/tv-flash, Schengen-informatiesysteem, internationale verspreiding via Interpol…).
Wanneer wordt een Child Alert gelanceerd?

De criteria om een Child Alert te lanceren moeten bijzonder precies zijn: het gaat om een alertplan dat uitzonderlijke middelen inzet voor uitzonderlijke feiten.

De criteria worden gedefinieerd in de ministeriële richtlijn met betrekking tot de opsporing van vermiste personen. Bij de 6 criteria die de graad van onrust over een verdwijning bepalen, is het 4de criterium (betreffende situaties waarbij er levensgevaar dreigt voor de vermiste persoon) van cruciaal belang.

Om een Child Alert te kunnen lanceren, moeten er aanwijzingen zijn die duiden op onmiddellijk levensgevaar voor het kind . Het samenvallen van criteria brengt niet automatisch de lancering van het Child Alert met zich mee.

De beslissing om een Child Alert te lanceren ligt uitlsuitend bij de magistraat belast met het dossier. Hij neemt de beslissing na overleg met de onderzoekers en de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie. En zelfs wanneer alle elementen verzameld zijn, zal het Child Alert niet gelanceerd worden als de verspreiding van het bericht een extra gevaar betekent voor het kind of als dit het lopende onderzoek kan dwarsbomen.
Wat moet ik doen wanneer ik een vermist kind opmerk, of wanneer ik meer weet over de verdwijning?

We vragen elke inlichting die kan bijdragen tot het terugvinden van een vermist kind onmiddellijk telefonisch te melden aan Child Focus (gratis noodnummer 116000, 24 uur per dag bereikbaar, desgewenst kunnen meldingen anoniem gebeuren) of aan het gratis meldnummer van de politie 0800 30 300 (24 uur per dag bereikbaar).

Indien je een vermist kind opmerkt mag je zelf niets ondernemen. Via de meldnummers kan de politie snel optreden.
Doelstellingen van Child Alert

•De bescherming van kinderen opdrijven.

•De speurders belast met een bijzonder onrustwekkende verdwijning de kans bieden om zeer snel en op grote schaal een oproep te doen naar eventuele getuigen via een hele reeks communicatiemiddelen, waaronder wegsignalisatie, radio- en tv-stations, gsm, internet, elektronische billboardsbedrijfsnetwerken.

•De burgers snel bereiken (op het werk, onderweg, thuis...), ze vragen aandachtig te zijn en getuigen stimuleren om aanwijzingen te geven.

•In de uren die volgen op de verdwijning, bij de bevolking elk informatief element verzamelen dat het kind zou kunnen lokaliseren. Via het Child Alert-bericht kan ieder persoon die informatie heeft om het kind terug te vinden of die het kind - of de wagen die bij de verdwijning betrokken is - ziet, onmiddellijk contact opnemen met 116000 of 0800 30 300 Een Child Alert is een oproep tot solidariteit van de burger.

•De compatibiliteit versterken tussen de alertmechanismen voor verdwenen kinderen in de lidstaten van de Europese Unie met de bedoeling grensoverschrijdende verdwijningen efficiënter op te lossen en de internationale samenwerking te verstevigen.

•Het is uiteraard niet de bedoeling de burgers te vragen om zelf tussen te komen.